Let op Cookies worden op deze website gebruikt voor de beste gebruikerservaring te waarborgen. Indien u verder gaat, verklaart u akkoord te gaan met het gebruik van deze cookies. Ik ga akkoord

Klachtenprocedure & Herroeping

Klachtenprocedure

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

Om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne waarvan de verzegeling na de levering is verbroken zijn niet geschikt om te worden teruggezonden.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
We zijn niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

 

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Olivos Belgium.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Olivos Belgium, Vrijheidsdreef 19, 1930 Zaventem, info@olivosbelgium.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Olivos Belgium heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Olivos Belgium, Vrijheidsdreef 19, 1930 Zaventem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Olivos Belgium zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Olivos Belgium alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat
Olivos Belgium op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Olivos Belgium wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Olivos Belgium geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
 

Olivos Belgium betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

- volgens artikel VI53, 5° WER vallen de producten die op specificaties van de consument zijn gemaakt alsook goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten. Het herroepingsrecht zal wegvallen indien de verzegeling is verbroken. Zolang deze niet verbroken moet het goed dus kunnen teruggezonden worden binnen de 14 dagen.

- de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop Olivos Belgium/ Emine Yuksel geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

- de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 

Soms kan het wel eens dat je niet tevreden bent met je aankoop.
Je hebt dan het recht je bestelling binnen de 14 dagen terug te sturen na dag van levering. Ongebruikt en in de originele verpakking.

Laat het ons wel even weten via info@olivosbelgium.be of via het contactformulier. Graag met vermelding van je ordernummer + het juiste rekeningnummer waarop het aankoopbedrag van het product mag teruggestort worden.

De verzendkosten en risico van terugsturen zijn op eigen rekening.
Je mag het product ook altijd komen afgeven na afspraak.
Contacteer me daarvoor eerst even zodat we een dag en uur kunnen overeenkomen.
(Binnen de wettelijke 14 werkdagen na levering) 

Het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) zal dan worden teruggestort op jouw rekening. Is het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht, dan wordt het bedrag niet terugbetaald.

Verzakingsrecht: “De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.”

 

Retrourzendingen mogen teruggestuurd worden naar

Olivos Belgium / Emine Yuksel

Vrijheidsdreef 19

1930 Zaventem

België

 

 

Dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Let Op: Wettelijke artikel VI 53,5°WER
Herroeping om hygiënishce redenen kan wegvallen indien de verzegeling is verbroken.

 

Terug te sturen aan:

Olivos Belgium / Emine Yuksel

Vrijheidsdreef 19 

1930 Zaventem

België

info@olivosbelgium.be  of https://www.olivosbelgium.be/neem-contact/

 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en)

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Let Op: Wettelijke artikel VI 53,5°WER
Herroeping om hygiënishce redenen kan wegvallen indien de verzegeling is verbroken.